Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού  για την «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ»

Ο Δήμος Τυρνάβου προκηρύσσει Ανοικτό Διαγωνισμό για τη σύναψη ηλεκτρονικής δημόσιας σύμβασης έργου κάτω των ορίων σύμφωνα με το Ν.4412/16 του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», με προϋπολογισμό 1.095.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με Αριθμό Διαγωνισμού 181213.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr ή www.eprocurement.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέχρι την 05/07/2021 καταληκτική ημερομηνία, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. στην Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ