Παράταση απασχόλησης ωφελούμενων του Δήμου Τυρνάβου μέσω ΟΑΕΔ

HomeΤΥΡΝΑΒΟΣ

Παράταση απασχόλησης ωφελούμενων του Δήμου Τυρνάβου μέσω ΟΑΕΔ

Παράταση απασχόλησης ωφελούμενων στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων.

Την απόφαση με αριθμό 211  για δίμηνη παράταση αποφάσισε ο Δήμαρχος Τυρνάβου Γιάννης Κόκουρας 

 

 

Η απασχόληση των ωφελουμένων γίνεται στο πλαίσιο της δράσης ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020 ΓΙΑ 36.500 ΑΤΟΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ(ΚΚΠΠ)/ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και ως προς το εθνικό σκέλος από τον ΟΑΕΔ.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ., σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη Νο 04/2020 Δημόσια πρόσκληση.
Μετά τη συμπλήρωση του ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος απασχόλησης το προσωπικό απολύεται αυτοδίκαια από την Υπηρεσία χωρίς αποζημίωση από την αιτία αυτή και χωρίς άλλη ειδοποίηση.